Events

Nov
2
Mon
$12.95 Dinner – $4.00 Irish Imports
Nov 2 @ 6:00 pm
$12.95 Dinner - $4.00 Irish Imports

Every Monday $12.95 dinner with salad,

Nov
3
Tue
Steak N’ Poker
Nov 3 @ 7:00 pm
Steak N' Poker

$16.95 Steaks with veg & potato. Poker at 7 & 9:30PM

Nov
4
Wed
Pasta ‘N Trivia Night
Nov 4 @ 8:00 pm
Pasta 'N Trivia Night

Pasta N Trivia, every Wednesday Night.

Nov
5
Thu
Seafood Night
Nov 5 @ 5:00 pm
Seafood Night

Seafood dinner special prices, every Thursday.

Nov
6
Fri
$4 Stella Draft – $4 Margaritas
Nov 6 @ 6:00 pm – 6:00 pm
Nov
9
Mon
$12.95 Dinner – $4.00 Irish Imports
Nov 9 @ 6:00 pm
$12.95 Dinner - $4.00 Irish Imports

Every Monday $12.95 dinner with salad,

Nov
10
Tue
Steak N’ Poker
Nov 10 @ 7:00 pm
Steak N' Poker

$16.95 Steaks with veg & potato. Poker at 7 & 9:30PM

Nov
11
Wed
Pasta ‘N Trivia Night
Nov 11 @ 8:00 pm
Pasta 'N Trivia Night

Pasta N Trivia, every Wednesday Night.

Nov
12
Thu
Happy Hour
Nov 12 @ 5:00 pm – 6:00 pm
Happy Hour

Happy Hour drink specials.

Seafood Night
Nov 12 @ 5:00 pm
Seafood Night

Seafood dinner special prices, every Thursday.